Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-17 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačné podmienky

internetového obchodu www.mrcarp.sk (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

 • Úvodné ustanovenia
  • Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim Radoslav Dávid, Perecká 2970/23, 934 01 Levice, IČO: 46602518, DIČ: 1045545952, IČ DPH: SK 1045545952, číslo živnostenského registra: 420-25318 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.mrcarp.sk
  • Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu www.mrcarp.sk.
  • Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania.
  • o Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod www.mrcarp.sk a príslušnými ustanoveniami č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník), zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník), zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
  • o Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.mr-carp.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 • Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
  • Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
  • Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom "Záväzne objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na kúpnej zmluvy a je záväzná.
  • Kúpna zmluva je uzavretá vzájomným potvrdením elektronickej objednávky Predávajúcim kupujúcemu prostredníctvom e-mailu a telefónu. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.
 • Cena, platobné a dodacie podmienky
  • Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.
  • Kúpna cena za tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.mrcarp.sk je uvedená vždy pri konkrétnom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH, ak nie je uvedené inak.
  • Kupujúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (znížiť/zvýšiť) ceny tovarov uvedených na www.mrcarp.sk s tým, že nové ceny sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.mrcarp.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.
  • Kúpnu cenu hradí Kupujúci buď dobierkou prepravnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru,alebo predfaktúrou, prípadne inou formou po dohode s predávajúcim. 
  • Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.
  • V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje vo výške 7,00 € vrátane DPH. Je možný aj osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho: Rybárske Potreby MR - Carp, ul. Kpt. Nálepku 1616/1, 934 01 Levice.
  • Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe od potvrdenia Kúpnej zmluvy. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie kuriérskou službou, cca 1-2 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.
  • V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru, alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
  • Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci je povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka kuriérskej služby kontrolu hmotnosti zásielky, alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.
 • Záručné podmienky a reklamácie
  • Záručná doba na tovar Predávajúci sa poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Pri tovaroch s danou dobou expirácie výrobcom, platí trvanlivosť špecifikovaná na obale výrobku daná výrobcom.
  • Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovarov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
  • Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je pri jeho zakúpení kupujúcim priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý bol riadne zaplatený.
  • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu prevádzky Predávajúceho: Rybárske Potreby MR - Carp, ul. Kpt. Nálepku 1616/1, 934 01 Levice. Reklamovaný tovaru musí byť čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci pripojí k reklamovanému tovaru stručný popis chyby, závady, kópiu faktúry a dokladu o zaplatení tovaru, súčasťou musí byť poštový, telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho. Reklamácia sa posudzuje Predávajúcim bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jeho priebehu bude informovať Kupujúceho písomne elektronicky, resp. poštou.
  • Postup reklamácie a spôsob odstránenia chýb tovaru rieši Reklamačný poriadok uvedený na stránke predávajuceho.
 • Vrátenie tovaru - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
  • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru.
  • Spotrebiteľ/Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu prevádzky predávajúceho (Rybárske Potreby MR-Carp, Kpt. Nálepku 1616/1, 934 01 Levice) alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Kupujúcim odporúčame, aby si vyhotovili kópiu faktúry pre vlastnú potrebu a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy(v prípade emailovej komunikácie, obdržíte formulár ako súčasť správy, kde Vás informujeme o odoslanej zásielke).
  • Tovar späť nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  • Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
  • Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
  • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním.
  •  

   Mimosúdne riešenie sporov. 

   1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
   2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
   3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa:http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
   4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

    

 • Záverečné ustanovenia
  • Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
  • Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
  • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 

Kde nás nájdete

Rybárske Potreby M&R - Carp

Kpt. Nálepku 1616/1

934 01 Levice

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok : 09:00 - 17:00

Sobota : 08:00 - 12:00

Nedeľa : zatvorené (možnosť nákupu po tel. dohovore)

Kde nás nájdete

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk